Algemene voorwaarden

Classic Paddock Car Auctions > Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN (versie 10 januari 2017)

van de besloten vennootschap met  beperkte  aansprakelijkheid Carstorage&Go B.V., gevestigd te ’s-Gravenhage (KvK nummer 64513769) en van de aan haar gelieerde (rechts-)personen, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbod: Een onderhands aanbod van Carstorage&Go, al dan niet in eigen naam, tot verkoop van een of meerdere zaken;
Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
(Aspirant)koper: De natuurlijke persoon of rechtspersoon, die deelneemt aan een Veiling, dan wel een Aanbod van Carstorage&Go heeft ontvangen;
Bieder: Diegene zich op een door Carstorage&Go voorgeschreven wijze registreert of heeft geregistreerd om  deel te kunnen nemen aan een Veiling;
Bijzondere Verkoopvoorwaarden: bijzondere verkoopvoorwaarden van de Verkoper die van toepassing zijn op de Koopovereenkomst en die bij een Veiling op de Veilingwebsite van toepassing worden verklaard of die anderszins door Carstorage&Go (als  verkoper  of  namens  een verkoper) bij een Veiling van toepassing worden verklaard;
Bijzondere Veilingvoorwaarden: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een Veiling die bij een Veiling op de Veilingwebsite van toepassing worden verklaard of die anderszins door Carstorage&Go (als verkoper of namens een verkoper) bij een Veiling van toepassing worden verklaard;
Bod: het door de Bieder op een Veiling voor een Kavel geboden bedrag te vermeerderen met de belastingen en kosten (waaronder, maar niet beperkt tot de Veilingkosten);
Carstorage&Go: Carstorage&Go B.V., gevestigd te ’s-Gravenhage en kantoorhoudende aan de Laan van Deelen 11, 2497GG, ’s-Gravenhage en/of een aan haar gelieerde (rechts-)persoon die deze Voorwaarden van toepassing verklaart;
Classic Paddock: Veilingdienst van Carstorage&Go.
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met de uitoefening van een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Curator: een door een rechtbank aangestelde vereffenaar, die het beheer en de beschikking heeft  verkregen over de tot een faillissementsboedel behorende activa;
Deelnemer: een Verkoper en/of Bieder;
Kavel: één of meerdere Zaken die op de Veiling voor verkoop worden aangeboden;
Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen Verkoper enerzijds en Koper anderzijds die als  gevolg van de Toewijzing tot stand komt;
Koopsom: In geval van veiling: het bedrag van de hoogste Bieding zulks vermeerderd met de volgende bedragen, de Veilingkosten en de door de koper verschuldigde belastingen. Indien niet van een Veiling sprake is: de door de koper voor een of meerdere zaken geboden koopprijs, vermeerderd met de daarover verschuldigde belastingen;
Koper: de Bieder aan wie Toewijzing heeft plaatsgevonden;
Openbare  Veiling:  een verkoopmethode waarbij roerende zaken of diensten door middel van een   transparante competitieve biedprocedure onder leiding van een Veilingmeester door een Verkoper worden aangeboden en waarbij Consumenten persoonlijk aanwezig kunnen zijn op de veiling of daartoe de mogelijkheid hebben en waarbij de winnende bieder zich verbindt om de zaken of diensten af te nemen;
Persoonsgegevens: de (persoons)gegevens die bij registratie door aan Carstorage&Go dienen te worden verstrekt om te kunnen bieden op een Veiling en die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn;
Toewijzing: de uitdrukkelijke verklaring van Carstorage&Go (als verkoper of namens de verkoper) aan de Koper dat de Kavel waarop door de Koper een Bod is uitgebracht aan de Koper is toegewezen. Deze verklaring geldt als een aanvaarding namens de Verkoper in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek. Deze verklaring kan bestaan uit het toezenden van een pro forma of concept factuur;
Veiling: de online veiling via de Veilingwebsite (en in geval van een Openbare Veiling ook op locatie ten overstaan van een Veilingmeester) voor de verkoop van één of meerdere Zaken;
Veilingdienst: het bemiddelen bij het tot stand brengen van een koopsom door het faciliteren van een Veiling;
Veilingkosten: de kosten die een Koper aan Carstorage&Go verschuldigd is voor de deelname aan  een Veiling welke staan vermeld op de Veilingwebsite.
Veilingmeester: de persoon die namens Carstorage&Go als veilingmeester (rechts)handelingen verricht;
Veilingwebsite: de Veilingwebsite waarmee Carstorage&Go haar Veilingdienst aanbiedt;
Verkoper: de  natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Carstorage&Go opdracht heeft gegeven tot het in naam van en voor rekening van Verkoper, al dan niet als executant verkopen van één of meerdere Zaken middels een Veiling of, als Carstorage&Go als verkoper optreedt, Carstorage&Go. Als op de Veilingwebsite bij een veiling van roerende zaken niet staat vermeld dat de verkoop en/of Veiling plaatsvindt in opdracht van een derde, wordt Carstorage&Go jegens de Koper in beginsel  geacht de verkoper te zijn, behoudens andersluidende berichtgeving van Carstorage&Go;
Zaak of  Zaken: één of meerdere goederen en/of diensten.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Bij iedere registratie op de veilingwebsite www.classicpaddock.com en/of www.classicpaddock.nl bij Carstorage&Go om deel te kunnen nemen aan een Veiling, bij ieder gebruik van de Veilingwebsite en bij iedere Veiling die plaatsvindt, gelden tussen Carstorage&Go en een Bieder deze Algemene voorwaarden. De (algemene) voorwaarden van een Bieder worden door Carstorage&Go uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2 Carstorage&Go is gerechtigd om bij een Veiling bijzondere veilingvoorwaarden (en veilingprocedures) van toepassing te verklaren waarbij wordt afgeweken van het bepaalde in deze Algemene voorwaarden.
2.3 Naast deze Algemene Voorwaarden gelden er tussen de Verkoper en een Koper en, indien van toepassing en vermeldt bij de Veiling, Bijzondere voorwaarden.
2.4 In geval van deelname aan een Veiling zijn de Deelnemers jegens elkaar en is iedere Deelnemer jegens Carstorage&Go gehouden om deze Algemene Voorwaarden na te komen. Een  Deelnemer verplicht zich jegens Carstorage&Go om de voorwaarden die op een veiling door Carstorage&Go van toepassing worden verklaard onverkort en zonder enig voorbehoud na te komen  en zich te zullen onthouden van gedragingen die de belangen van Carstorage&Go (kunnen) schaden.

Artikel 3: Registratie
3.1 Om als Bieder deel te kunnen nemen aan een Veiling is registratie op de door Carstorage&Go  voorgeschreven wijze vereist en dient er door u, zonder  voorbehoud, te worden ingestemd met de  voorwaarden en procedures die door Carstorage&Go op een Veiling  van toepassing worden verklaard. Deelname aan een Veiling is in ieder geval niet toegestaan indien u niet bevoegd bent om rechtshandelingen te verrichten of indien u handelingsonbekwaam bent.
3.2 Carstorage&Go behoudt zich het recht voor om registratie voor een Veiling  en (verdere) deelname van een Bieder aan een Veiling, om haar moverende redenen, op elk moment  te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen.
3.3 Indien u wenst deel te nemen aan een Veiling dient u zich op eerste verzoek van Carstorage&Go op behoorlijke wijze te legitimeren, bij gebreke waarvan het u niet is toegestaan om deel te nemen aan een Veiling.
3.4 U bent verplicht om bij registratie alle door Carstorage&Go aan u verzochte gegevens volledig, correct en naar waarheid in te vullen en u garandeert de juistheid en volledigheid van de door u  verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens op enig moment wijzigen, dan bent  u verplicht om  Carstorage&Go per ommegaand van deze wijziging(en) op de hoogte te brengen. De  beoordeling  van de geldigheid van een registratie en de in dat kader verstrekte informatie berust uitsluitend bij Carstorage&Go.
3.5 Indien er aan u de gelegenheid wordt gegeven om gebruik te maken van een gebruikersnaam en een wachtwoord geldt dat de gebruikersnaam en het wachtwoord waarvan u gebruik maakt bij een Veiling strikt persoonlijk zijn en door u niet aan derden mogen worden overgedragen. Indien u vreest dat een ander uw wachtwoord kent, dient u Carstorage&Go hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. U bent aansprakelijk voor en gebonden aan alle handelingen die op een Veiling plaatsvinden en die voortvloeien uit  het gebruik van uw wachtwoord en/of gebruikersnaam, ook in geval van misbruik als u onzorgvuldig bent omgegaan met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Carstorage&Go is al dan niet namens de Verkoper gerechtigd om nakoming te vorderen van uw betalingsverplichtingen als gevolg van biedingen die hebben plaatsgevonden door gebruik van uw wachtwoord en gebruikersnaam.
3.6 Zodra de registratieprocedure is voltooid en er een gebruikersaccountant is aangemaakt, kunt u gebruik maken van de door Carstorage&Go aangeboden Veilingdienst. Een gebruikersaccountant kan op elk moment middels opzegging door elk van de Partijen met onmiddellijke ingang worden beëindigd, onverminderd eventuele verplichtingen die voor u kunnen zijn ontstaan in de periode voorafgaand aan de beëindiging van een gebruikersaccount en onverminderd bepalingen in deze veilingvoorwaarden die ook na beëindiging van de registratie van kracht blijven.

Artikel 4: Privacy statement
4.1 Door registratie op de in artikel 3.1 bepaalde wijze geeft (Aspirant-)koper Carstorage&Go toestemming om  (Aspirant-)koper te informeren over veilingen die worden georganiseerd; als (Aspirant)koper geen prijs stelt op deze informatie kan (Aspirant)koper dat aangeven door contact op te nemen met de klantenadministratie van Carstorage&Go waarvan de contactgegevens onder meer zijn vermeld op de Veilingwebsite.

Artikel 5: Beveiliging
5.1 Carstorage&Go spant zich naar redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en neemt daarbij passende technische en organisatorische maatregelen.
5.2 Een Bieder is jegens Carstorage&Go gehouden om de computer en/of ieder ander apparaat waarmee de Bieder zichzelf toegang verschaft tot de Veilingwebsite afdoende en zoals gebruikelijk te beveiligen tegen virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden zich kunnen verspreiden via het Internet. Voorts dient een Bieder voldoende (beveiligings)maatregelen te nemen om een ongeautoriseerd gebruik van zijn/haar wachtwoord en gebruikersnaam door derden tegen te gaan.
5.3 De Veilingwebsite kan links naar andere Veilingwebsites van derden bevatten. Carstorage&Go heeft geen invloed op (de informatie op) dergelijke websites.

Artikel 6: De Veilingprocedure
6.1 De voorbereiding en uitvoering van de Veiling worden uitsluitend door Carstorage&Go bepaald. Dit betekent onder andere dat Carstorage&Go de gang van zaken voorafgaand aan en tijdens de Veiling bepaalt en de bevoegdheid heeft om, indien daarvoor naar het oordeel van Carstorage&Go redelijke gronden zijn, personen al of niet tot de Veiling toe te laten, van verdere deelneming uit te sluiten, één of meer Kavels niet te veilen of verandering te brengen in (de samenstelling van) Kavels, een Bod niet te erkennen en ongeldig te verklaren en de Veiling te schorsen, te hervatten, te verlengen of af te gelasten en/of andere naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen te nemen.
6.2 De duur van een Veiling staat aangegeven op de Veilingwebsite. Dit laat onverlet dat Carstorage&Go gerechtigd is gerechtigd om een Veiling te annuleren, op elk moment (voortijdig) te beëindigen, te schorsen of te verlengen. Zo zal Carstorage&Go onder meer in de situatie dat, vanwege technische storing(en), een Veiling niet voor alle Bieders toegankelijk is van haar recht tot verlenging van de Veiling gebruik kunnen maken. Carstorage&Go is hiertoe evenwel niet verplicht.
6.3 Een Bieder is verplicht om door of namens Carstorage&Go in het kader van een Veiling gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen.
6.4 De Veiling zal in principe plaatsvinden in de volgorde zoals in de veilingcatalogus vermeld. Carstorage&Go heeft echter het recht van deze volgorde af te wijken.
6.5 Een Bieder aanvaardt de bijzondere omstandigheden die bij een Internetveiling kunnen spelen en de (technische) onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Daarbij dient onder meer te worden gedacht aan: de onmogelijkheid om (volledige) toegang te verkrijgen tot de Veilingwebsite en/of een Veiling, het niet of niet tijdig kunnen uitbrengen van een Bod, storingen van en/of gebreken in de Veilingwebsite en/of in de onderliggende hardware en/of netwerkverbindingen en/of de software waar de Veilingwebsite op draait. Voorts kunnen onderhoudswerkzaamheden aan de Veilingwebsite en/of aan het onderliggende systeem aan een onbeperkte toegang tot de Veilingwebsite en/of een Veiling en/of aan het uitbrengen van een Bod in de weg staan.
6.6 Een Bieder met het één na hoogste Bod is verplicht om zijn/haar Bod tot en met de dag dat de Zaak opgehaald kan worden c.q. geleverd wordt gestand te doen voor het geval het hoogste Bod ongeldig wordt verklaard of niet gestand wordt gedaan, bijvoorbeeld omdat de betreffende Bieder zijn/haar verplichtingen niet of niet volledig nakomt, of omdat de Koopovereenkomst met de betreffende Bieder om een andere reden niet tot stand komt.

Artikel 7: Openbare Veiling
7.1 Carstorage&Go geeft bij bepaalde Veilingen aan Bieders de mogelijkheid om in het kader van een Openbare Veiling naast het online uitbrengen van een bod via de Veilingwebsite ook ten overstaan van een Veilingmeester in een fysieke ruimte een bod uit te brengen. Op de Veilingwebsite staat aangegeven of er sprake is van een Openbare veiling. Ook staat op de Veilingwebsite in dat geval aangegeven op welke locatie de Bieder persoonlijk aanwezig kan zijn.
7.2 Een tijdens een Openbare Veiling uitgebracht Bod geldt als een Bod exclusief veilingkosten en belastingen.
7.3 Om bij een Openbare Veiling op locatie een Bod te kunnen uitbrengen dient een Bieder zich op een door Carstorage&Go aan te geven locatie en (tenzij op de Veilingwebsite anders staat vermeld) tot maximaal twee uur voor afloop van de Veiling te registreren bij de Veilingmeester op een door de Veilingmeester voorgeschreven wijze en alle instructies van de Veilingmeester in acht te nemen. Een Bieder dient (tenzij op de Veilingwebsite anders staat vermeld) uiterlijk één werkdag van te voren middels de op de Veilingwebsite voorgeschreven wijze aan Carstorage&Go kenbaar te maken dat de Bieder van deze mogelijkheid om ten overstaan van een Veilingmeester op locatie een bod uit te brengen gebruik wil maken.
7.4 In plaats van het uitbrengen van een Bod op een fysieke locatie kan een Bieder bij een Openbare Veiling ook nog steeds een Bod uitbrengen via de Veilingwebsite van Carstorage&Go.

Artikel 8: Omschrijving Kavels
8.1 Omschrijvingen van een Kavel en alle inlichtingen op de Veilingwebsite en/of op andere wijze gedaan, worden naar “beste weten” gedaan. Carstorage&Go is bij de omschrijving van een Kavel op haar Veilingwebsite afhankelijk van de door een Verkoper of derden verstrekte informatie over het Kavel. Carstorage&Go heeft geen kennis van het Kavel dat wordt geveild noch van eventuele (beperkte) rechten (van derden), lasten of beslagen verbonden aan het Kavel. Het is voor Carstorage&Go niet mogelijk om na te gaan of de aan Carstorage&Go ten behoeve van een Veiling verstrekte door de Verkoper en/of door derden verstrekte informatie over het Kavel juist en volledig is. De Verkoper is verantwoordelijk voor een omschrijving van het Kavel met dien verstande dat het ook voor een Verkoper (zoals een Curator of een zekerheidsgerechtigde) niet altijd mogelijk is om volledige informatie ten behoeve van de omschrijving van het Kavel en eventuele bijzonderheden daaraan te verstrekken. Een Bieder aanvaardt dat het voor kan komen dat een omschrijving van een Kavel onjuist of onvolledig is.

Artikel 9: Het Bod
9.1 Een Bod dient te worden gedaan op de wijze zoals door Carstorage&Go wordt aangegeven. De Veiling geschiedt “bij opbod”, tenzij Carstorage&Go bepaalt dat de Veiling, of een gedeelte daarvan, zal geschieden “bij opbod en afslag”. Carstorage&Go is op elk moment tijdens de Veiling gerechtigd de wijze waarop de Veiling plaatsvindt te veranderen. Zowel in geval van een Veiling “bij opbod” als in geval van een Veiling bij “opbod en afslag” is steeds slechts sprake van een (openbare) uitnodiging van de Verkoper tot het doen van een aanbod. Carstorage&Go is gerechtigd om, indien daarvoor naar het oordeel van Carstorage&Go redelijke gronden zijn, een bod niet te erkennen.
9.2 Indien een Bieder een Bod uitbrengt, geldt dit Bod als een aanbod aan de Verkoper in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek. Een Bieder is gebonden aan een Bod dat als onherroepelijk en onvoorwaardelijk geldt. Iedere Bieder die een Bod uitbrengt, wordt geacht voor zichzelf te bieden/te mijnen en is persoonlijk gebonden jegens Carstorage&Go en (na Toewijzing) jegens de Verkoper voor de uit zijn/haar Bod jegens Carstorage&Go en de Verkoper voortvloeiende verplichtingen. Dit geldt ook indien de Bieder die het Bod uitbrengt verklaart namens een derde te handelen.
9.3 Als meerdere personen verklaren gezamenlijk een Bod uit te brengen of te hebben uitgebracht, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen jegens Carstorage&Go en (na Toewijzing) jegens een Verkoper.
9.4 Carstorage&Go en de Verkoper zijn gerechtigd deel te nemen aan de Veiling en namens derden een Bod uit te brengen op de door Verkoper ter veiling aangeboden Kavel(s).
9.5 Een Bieder kan zich bij het uitbrengen van een Bod niet beroepen op bied-of intoetsfouten of vergissingen.
9.6 Elke Bieding geldt als onvoorwaardelijk en onherroepelijk. Iedere persoon die een Bieding uitbrengt wordt geacht voor zichzelf te bieden en is persoonlijk aansprakelijk voor de uit zijn/haar Bieding voortvloeiende verplichtingen. Dit geldt ook indien de persoon die de Bieding uitbrengt verklaart namens een derde te handelen.
9.7 Carstorage&Go bepaalt of bij het doen van een Bieding een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die de Bieding heeft uitgebracht niet aan zijn Bieding zal worden gehouden. (Aspirant)kopers kunnen aan de beslissing van Carstorage&Go terzake geen enkel recht ontlenen.

Artikel 10: Totstandkoming Koopovereenkomst in geval van Veiling
10.1  De (Aspirant)koper die de hoogste Bieding uitbrengt, wordt na de Toewijzing als koper aangemerkt. Bij verschil van mening tussen (Aspirant)kopers beslist Carstorage&Go bij wijze van bindend advies wie geacht moet worden de hoogste Bieding te hebben uitgebracht, zonder dat (Aspirant)kopers daaraan enig recht kunnen ontlenen.
10.2  De op één na hoogste bieder is verplicht zijn Bieding tot en met de dag dat de Zaak opgehaald kan worden c.q. geleverd wordt gestand te doen voor het geval de hoogste Bieding ongeldig wordt verklaard of niet gestand wordt gedaan, bijvoorbeeld omdat de hoogste bieder zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt, of omdat de overeenkomst met de hoogste bieder om een andere reden niet tot stand komt.
10.3  De Koopovereenkomst komt tot stand als gevolg van Toewijzing, onverminderd het bepaalde in artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Als een Veiling plaatsvindt in opdracht van een Curator komt de Koopovereenkomst tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-Commissaris wordt onthouden voor het sluiten van de Koopovereenkomst.  Deelname aan een Veiling betekent voor een Bieder niet dat een Kavel zonder meer aan hem wordt verkocht. Ook als op de Veilingwebsite staat aangegeven dat een Veiling plaatsvindt onder gunning, hoeft een hoogste Bod niet te leiden tot een Koopovereenkomst.
10.4 (Aspirant)koper is er van op de hoogte dat de Zaken die door Carstorage&Go ter verkoop worden aangeboden aan de in de Koopovereenkomst vermelde Verkoper in eigendom toebehoren. Voor zover in de Koopovereenkomst niet Carstorage&Go, maar een derde als Verkoper optreedt, handelt Carstorage&Go slechts als bemiddelaar in de zin van artikel 7:425 BW. In dat geval handelt Carstorage&Go in naam van en voor rekening van de Verkoper en komt geen koopovereenkomst tot stand komt tussen Carstorage&Go en (Aspirant)koper. Hiervan is onder meer sprake indien in de aankondiging voor de Veiling en/ of andere uitingen zijdens Carstorage&Go is aangegeven dat de Veiling of Verkoop in opdracht van een al dan niet benoemde derde plaatsvindt Deze Voorwaarden zijn van toepassing, ongeacht wie als Verkoper optreedt.

Artikel 11: Totstandkoming Koopovereenkomst buiten Veiling
11.1  De door Carstorage&Go uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend.
11.2  In offertes van Carstorage&Go vermelde prijzen zijn exclusief BTW, inklaringskosten, import- en exportheffingen en andere heffingen, belastingen, rechten en kosten, tenzij anders aangegeven.
11.3  Indien niet van een Veiling sprake is, komt de Koopovereenkomst tot stand op het moment dat het Aanbod door Carstorage&Go namens Verkoper wordt aanvaard.
11.4  Het in artikel 10.4 van deze Algemene voorwaarden bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien een Koopovereenkomst tot stand komt, terwijl van een Veiling geen sprake is.

Artikel 12: Onderzoeksplicht (Aspirant)koper
12.1  De (Aspirant)koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen Zaken voorafgaand aan het sluiten van de Koopovereenkomst te onderzoeken.
12.2  Omschrijvingen van de Zaken en alle inlichtingen door of namens Carstorage&Go gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Carstorage&Go of Verkoper wordt ingestaan. Als Carstorage&Go een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren Zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. (Aspirant)kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontlenen. Carstorage&Go heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uitlatingen en (al of niet tijdens een Veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door (Aspirant)kopers enig recht kan worden ontleend. Carstorage&Go is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de Zaken. De (Aspirant) Koper heeft niet het recht een Bieding te herroepen dan wel de Koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de Zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan.
12.3  De (Aspirant)koper is verplicht de gekochte Zaken bij afname zoals omschreven in deze Algemene voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Hierbij dient de (Aspirant)koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste Zaken zijn geleverd, onder meer of de afgenomen Zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomene. Mede gelet op het feit dat ten aanzien van de gekochte Zaken sprake is van gebruikte en niet van nieuwe Zaken, geldt dat deze worden gekocht in de staat waarin ze zich bij de afname, zoals omschreven in deze Algemene voorwaarden en dat gebreken of tekorten uiterlijk bij afname aan Carstorage&Go moeten worden gemeld. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

Artikel 13: Toestand zaken
13.1  De (Aspirant)koper koopt de Zaak voetstoots en in de toestand waarin deze zich op het moment van levering bevindt met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Artikel 7:19 BW is van toepassing, ook in gevallen waarin geen sprake is van een executoriale verkoop.

Artikel 14: Wettelijke garantie
14.1 Onverminderd het overige bepaalde in deze Algemene voorwaarden staat de Verkoper er voor in dat het Kavel voldoet aan de Koopovereenkomst. Indien overeengekomen, staat de Verkoper er tevens voor in dat het Kavel geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Of een Kavel voldoet aan de Koopovereenkomst hangt af van de omstandigheden van het geval. Daarbij kan bijvoorbeeld van belang zijn of het Kavel een tweedehands product is dat wordt verkocht en of er voor het Kavel een minimumkoopprijs is aangegeven op de Veiling. Een door de Verkoper, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Koper op grond van de Koopovereenkomst tegenover de Verkoper kan doen gelden indien de Verkoper is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Koopovereenkomst. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de Verkoper, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Koper bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Koopovereenkomst.
14.2 Het bepaalde in artikel 14.1 laat in ieder geval onverlet dat indien een Kavel executoriaal of anderszins gerechtelijk wordt verkocht de Koper zich er niet op kan beroepen dat het Kavel behept is met een last of beperking die er niet op had mogen rusten, of dat deze niet aan de Koopovereenkomst beantwoordt. Het bepaalde in artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek is in dat geval  onverkort van toepassing. Koper aanvaardt daarmee onder meer ook het uitgangspunt dat bij de Koopovereenkomsten die in het kader van een faillissementsveiling met een Curator (of in het kader van een veiling in opdracht van een pandhouder of hypotheekhouder) worden aangegaan, de Curator (of de pand-of hypotheekhouder) niet zal kunnen instaan voor de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de Kavels die in opdracht van de Curator (of de pand-of hypotheekhouder) op een  Veiling worden aangeboden en Koper aanvaardt daarmee in voorkomend geval de eventueel aan een Kavel verbonden feitelijke gebreken en/of lasten en/of beperkingen.

Artikel 15: Facturatie en betaling
15.1 Carstorage&Go verzendt (in de hoedanigheid van Verkoper dan wel als gemachtigde van Verkoper) een (pro forma) factuur waarin (naast de Veilingkosten die Koper aan Carstorage&Go verschuldigd is) ook de koopprijs en BTW en eventueel overige kosten staan vermeld. Koper dient uiterlijk op het moment van afname c.q. levering deze aan de Verkoper verschuldigde bedragen ten aanzien van het gekochte Kavel te voldoen.
15.2 Indien de Koper niet tijdig tot betaling overgaat op de door Carstorage&Go (die ten aanzien van de incasso van de verschuldigde koopprijs gerechtigd is om te handelen (in de hoedanigheid van Verkoper dan wel als gemachtigde van Verkoper) voorgeschreven wijze en uiterlijk op de datum van afname c.q. levering, is de Koper in verzuim jegens Verkoper (en voor zover het betreft de Veilingkosten jegens Carstorage&Go) en heeft de Verkoper (c.q. Carstorage&Go) recht op vergoeding van de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (incassokosten) overeenkomstig de wettelijke regeling normering incassokosten. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. Carstorage&Go is ten aanzien van de door Koper aan de Verkoper verschuldigde bedragen gerechtigd om, in de hoedanigheid van Verkoper dan wel als gemachtigde van Verkoper, voor zover wettelijk toegestaan, betaling van de verschuldigde bedragen te vorderen, voorafgaand aan het moment van afname c.q. levering. Indien de Koper daaraan niet voldoet is de Koper in verzuim.
15.3 Bij een Veiling dient de Koper rekening te houden met bijzondere veiling-en verkoopvoorwaarden en met kosten en belastingen die de Koper bovenop het Bod verschuldigd is, zoals overdrachtsbelasting, omzetbelasting, onroerend zaaksbelasting, kosten voor de leveringakte, financieringskosten en heffingen. Deze kosten maken geen deel uit van het Bod, maar zijn daarbovenop door de Koper (aan de Verkoper) verschuldigd.

Artikel 16: Afname
16.1 De Koper verplicht zich jegens de Verkoper om de Kavels van de Verkoper af te nemen op de door Carstorage&Go (in de hoedanigheid van Verkoper dan wel als gemachtigde van Verkoper) op haar Veilingwebsite of in haar overige berichtgevingen aangegeven  tijd en plaats op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. Deze datum geldt voor de Koper als fatale datum. De levering van het gekochte Kavel aan de Koper vindt plaats door het ter beschikking stellen van het gekochte Kavel aan de Koper op de afhaaldag waarbij op dat moment het risico ter zake het gekochte Kavel voor de Koper is. De levering vindt plaats onder de opschortende voorwaarde dat de factuur die terzake het Kavel is verzonden, door de Koper is voldaan en -in geval van de verkoop van één of meerdere Kavels in opdracht van een Curator -onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de rechter-commissaris wordt onthouden voor het sluiten van de Koopovereenkomst.
16.2 In afwijking van het bepaalde in deze Algemene voorwaarden kan levering van het gekochte Kavel ook plaatsvinden door aflevering van het gekochte door Carstorage&Go dan wel een daartoe ingeschakelde vervoerder op een door de Koper opgegeven adres indien zulks is overeengekomen. In dat geval wordt het gekochte Kavel vervoerd voor rekening van de Koper, die de kosten terzake binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur aan Carstorage&Go zal vergoeden, tenzij anders wordt overeengekomen. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De Koper is in dat geval gehouden om bij aflevering het Kavel af te nemen.
16.3 Indien Koper niet tijdig tot afname overgaat c.q. weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie aan Carstorage&Go of met het opvolgen van de instructies van Carstorage&Go die nodig zijn voor de levering van het Kavel, is de Koper in verzuim jegens de Verkoper en onder meer gehouden om de schade van de Verkoper te vergoeden onverminderd enig ander recht. Verkoper is in zo’n geval gerechtigd om het Kavel op te slaan voor rekening en risico van de Koper waarbij de Koper jegens Verkoper verplicht is om alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, vervoerskosten en demontagekosten, te voldoen, in welk geval de Verkoper het Kavel pas afgeeft indien en zodra voornoemde kosten volledig heeft voldaan.
16.4 De Verkoper is jegens de Koper gehouden om, behoudens in geval van overmacht, ervoor te zorgen dat het Kavel op de afhaaldag aan de Koper voor afname ter beschikking wordt gesteld, dan wel zorg te dragen voor levering van het Kavel (middels bezorging) binnen een redelijke termijn.
16.5 De Koper dient bij de afname van het gekochte Kavel de nodige voorzichtigheid in acht te nemen en aanwijzingen door of namens de Verkoper gegeven onvoorwaardelijk en onverkort op te volgen. Indien het in het kader van de afname nodig is het gekochte Kavel te demonteren, dient de Koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet aan het door Koper gekochte Kavel zijn verbonden niet gerechtigd dan na verkrijging van uitdrukkelijke toestemming van Verkoper of van Carstorage&Go namens Verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van het gekochte Kavel veroorzaakte schade en zal Carstorage&Go en Verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden terzake. Koper is op eerste verzoek van Verkoper en/of van Carstorage&Go namens Verkoper gehouden om voldoende zekerheid te stellen voor het geval in het kader van de afname van het gekochte Kavel schade wordt veroorzaakt. Over eventueel door de Koper gestorte waarborgsommen wordt geen rente vergoed.
16.6 Levering van een Kavel vindt plaats binnen 30 dagen nadat de Koopovereenkomst tot stand is gekomen, tenzij Partijen anders overeenkomen.
16.7 Het is de Verkoper toegestaan om verkochte Kavels in gedeelten te leveren. Indien het Kavel in gedeelten worden geleverd, is de Verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. Het in de vorige zin bepaalde geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft.
16.8 Carstorage&Go handelt bij de uitvoering van haar werkzaamheden in het kader van Koopovereenkomst, zoals bij de afname c.q. levering van verkochte Kavels in de hoedanigheid van Verkoper dan wel als gemachtigde van Verkoper.

Artikel 17: Herroepingsrecht

Bij roerende goederen;

17.1 Tenzij in deze Algemene voorwaarden anders is bepaald, kan de Koper een Koopovereenkomst met betrekking tot de aankoop van een roerende zaak gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen op basis van het wettelijk herroepingsrecht van artikel 6:230o Burgerlijk Wetboek ontbinden. U heeft een herroepingsrecht indien u als consument met een handelaar een overeenkomst op afstand of overeenkomst buiten de verkoopruimte hebt gesloten. De Verkoper mag de Koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de Koper, of een vooraf door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Kavel heeft ontvangen, of:
a) als de Koper in eenzelfde Koopovereenkomst (wettelijk term: bestelling) meerdere roerende zaken heeft gekocht: de dag waarop de Koper of een door hem aangewezen derde, het laatste Kavel heeft ontvangen. De Verkoper mag, mits hij de Koper hier voorafgaand aan het veilingproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een Koopovereenkomst van meerdere Kavels met een verschillende levertijd weigeren;
b) als de levering van een Kavel bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Koper, of een door de Koper aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c) bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Koper, of een door de Koper aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd;

17.2 De Koper kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Verkoper mag de Koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
17.3 Indien de Verkoper de Koper de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
17.4 Indien de Verkoper de in het artikel 17.3 bedoelde informatie aan de Koper heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de Koper die informatie heeft ontvangen.

Artikel 18: Verplichtingen van de Koper tijdens de bedenktijd
18.1 Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het Kavel en met de verpakking. De Koper zal het Kavel slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Kavel vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Koper het Kavel slechts mag hanteren en inspecteren zoals de Koper dat in een winkel zou mogen doen.
18.2 De Koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Kavel die het gevolg is van een manier van omgaan met het Kavel die verder gaat dan is toegestaan in artikel 12.1.
18.3 De Koper is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het Kavel als de Verkoper de Koper niet voor of bij het sluiten van de Koopovereenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 19: Uitoefening van het herroepingsrecht en de kosten daarvan
19.1 Als de Koper gebruik maakt van het wettelijke herroepingsrecht, meldt de Koper dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze schriftelijk aan de Verkoper. Deze melding dient in dat geval aan Carstorage&Go te worden verricht die daarbij optreedt in de hoedanigheid van Verkoper of als gemachtigde van Verkoper.
19.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de artikel 19.1 bedoelde melding, zendt de Koper het Kavel terug, of overhandigt de Koper dit aan Carstorage&Go. Dit hoeft niet als de Verkoper heeft aangeboden het Kavel zelf af te halen. De Koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het Kavel terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
19.3 De Koper zendt het Kavel terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
19.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Koper.
19.5 De Koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Kavel. Als de Verkoper niet (middels de Veilingwebsite) heeft gemeld dat de Koper deze kosten moet dragen of als de Verkoper aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Koper de kosten voor terugzending niet te dragen.
19.6 Als de Koper gebruik maakt van het wettelijke herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 20: Verplichtingen van de Verkoper bij herroeping
20.1 Als de Verkoper de melding van herroeping door de Koper op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt de Verkoper na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
20.2 De Verkoper vergoedt alle betalingen van de Koper, inclusief eventuele leveringskosten door de Verkoper in rekening gebracht voor het geretourneerde Kavel, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Koper de herroeping meldt. Tenzij de Verkoper aanbiedt het Kavel zelf af te halen, mag de Verkoper wachten met terugbetalen tot hij het Kavel heeft ontvangen of tot de Koper aantoont dat hij het Kavel heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
20.3 De Verkoper gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Koper heeft gebruikt, tenzij de Koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Koper.
20.4 Als de Koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de Verkoper de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 21: Uitsluiting herroepingsrecht
21.1 De Koper heeft geen herroepingsrecht bij:
a) producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Verkoper geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
b) overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de Verkoper worden aangeboden aan de Koper die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
c) dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Koper; en b. de Koper heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de Verkoper de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
d) dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
e) overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
f) volgens specificaties van de Koper vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Koper, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
g) producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
h) verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
i) producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
j) alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
k) verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
l) kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
m) de levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument;
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
21.2 Op grond van deze Algemene Verkoopvoorwaarden geldt er alleen een herroepingsrecht voor de situaties waarin de wet op grond van dwingend recht voorziet in een herroepingsrecht en uitdrukkelijk niet in de situaties waarin de wetgever niet dwingendrechtelijk voorziet in een wettelijk herroepingsrecht of waarin de wetgever de mogelijkheid biedt om het herroepingsrecht buiten toepassing te verklaren.

Artikel 22: Eigendomsovergang
22.1 De eigendom van het gekochte Kavel gaat (indien aan alle voorwaarden voor een rechtsgeldige overdracht is voldaan) op de Koper over op het moment van levering c.q. afname als bedoeld in deze Algemene voorwaarden, maar (i) niet eerder dan nadat de Koper de volledige koopsom en eventueel overige door Koper verschuldigde bedragen aan Carstorage&Go, die daarbij optreedt namens de Verkoper, heeft voldaan, waaronder die betrekking hebben op de ten behoeve van de Koper verrichte of te verrichten werkzaamheden en/ of vanwege vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de Koopovereenkomst en (ii) indien de Kavel(s) worden/wordt verkocht in opdracht van een Curator onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de rechter-commissaris wordt onthouden voor het sluiten van de Koopovereenkomst. Het risico van het gekochte Kavel gaat bij een executoriale verkoop zonder meer over op de Koper op het moment van levering c.q. afname dan wel op het moment waarop Koper in verzuim is met het verrichten van een handeling waarmee hij aan de levering c.q. afname moet meewerken.
22.2 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de (Aspirant)koper verplicht Carstorage&Go daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
22.3 De (Aspirant)koper verplicht zich de Zaken vanaf de levering c.q. afname deugdelijk te verzekeren en deugdelijk verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis en het bewijs van premiebetaling van deze verzekering op eerste verzoek aan Carstorage&Go ter inzage te geven. De (Aspirant)koper verplicht zich verder op eerste verzoek van Carstorage&Go (i) alle aanspraken van de (Aspirant)koper op de verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Verkoper en/of Carstorage&Go op de manier die wordt omschreven in art. 3:239 BW, (ii) de vorderingen die de (Aspirant)koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Verkoper en/of Carstorage&Go op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW, (iii) de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Verkoper, (iv) op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Verkoper en/of Carstorage&Go ter bescherming van hun eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de (Aspirant)koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 23: Ontbinding
23.1 In onder andere het geval dat het gekochte Kavel niet binnen de daarvoor gestelde termijn door de Koper is afgenomen, is de Koper van rechtswege in verzuim en heeft Verkoper het recht de Koopovereenkomst met de Koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder terzake enige (schade)vergoeding aan Koper verschuldigd te zijn, en/of het gekochte Kavel onverwijld aan één of meerdere derden te verkopen al dan niet middels een nieuwe Veiling of onderhandse verkoop onverminderd enig ander recht van de Verkoper. Het voorgaande geldt ook indien Carstorage&Go (als Verkoper of als gemachtigde van de Verkoper) de Koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de Koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen jegens de Verkoper uit hoofde van de Koopovereenkomst. De Koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade te vergoeden.

Artikel 24: Overmacht
24.1 Een tekortkoming kan de Verkoper niet worden toegerekend, als de tekortkoming niet is te wijten aan de schuld van de Verkoper, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komt van de Verkoper. In aanvulling op het voorgaande hebben Koper en Verkoper het recht om de Koopovereenkomst te ontbinden, door een schriftelijke verklaring of door een verklaring per e-mail aan de andere partij indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname van een Kavel omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van het Kavel niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van Verkoper of een door de Verkoper ingeschakelde derde, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld. Verkoper is in dat geval jegens de Koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de bedragen die door Verkoper in verband met het betreffende Kavel zijn ontvangen. Indien Carstorage&Go bij een Veiling als Verkoper optreedt, geldt in dat geval het bepaalde in artikel 13 van de algemene voorwaarden thuiswinkel.

Artikel 25: Aansprakelijkheid
25.1 Voorzover rechtens toegestaan, is iedere aansprakelijkheid van Verkoper en/of van de door Verkoper bij de uitvoering van de Koopovereenkomst ingeschakelde derden uitgesloten. Indien en voorzover er ondanks het voorgaande rechtens anders geoordeeld zou worden, is de aansprakelijkheid van Verkoper en/of van de door Verkoper ingeschakelde derden, voor zover deze door een aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot maximaal de netto koopprijs van het Kavel en de aansprakelijkheid van een ingeschakelde derde beperkt tot maximaal de netto vergoeding die de betreffende derde ontvangt voor de verrichtte werkzaamheid in het kader van de uitvoering van de Koopovereenkomst.
25.2 De aansprakelijkheid van Verkoper en/of de door de Verkoper bij de uitvoering van de Koopovereenkomst ingeschakelde derden voor indirecte schade is uitgesloten, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: schade wegens winstderving, omzetderving, verminderde goodwill, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van verminking, vernietiging of verlies van gegevens.
25.3 Het bepaalde in dit artikel 16 wordt hierbij tevens bij wijze van derdenbeding bedongen ten behoeve van – en aanvaard namens – de derden die in het kader van de verplichtingen van Verkoper uit hoofde van de Koopovereenkomst in voorkomend geval door de Verkoper worden ingeschakeld.
25.4 Indien Carstorage&Go als Verkoper bij een Veiling optreedt, gelden ten aanzien van de aansprakelijkheid van Carstorage&Go de wettelijke regels en wettelijke beperkingen voor aansprakelijkheid, indien en voorzover er aan de zijde van Carstorage&Go sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van verplichtingen en Carstorage&Go daarmee in verzuim is.

Artikel 26: Executoriale verkoop
26.1 Indien er sprake is van een executoriale verkoop dan wel indien een Kavel anderszins gerechtelijk wordt verkocht is ten aanzien van de Koopovereenkomsten die bij de Veiling tot stand komen het bepaalde in artikel 19 t/m 21 van deze Algemene voorwaarden niet van toepassing. Er geldt in dat geval geen herroepingsrecht. Dit is onder meer het geval bij faillissementsveilingen en executieveilingen in opdracht van een hypotheekhouder of pandhouder. Op de Veilingwebsite staat aangegeven of er sprake is van een executoriale verkoop.

Artikel 26: Openbare Veiling
26.1 Als er sprake is van een verkoop middels een Openbare Veiling is ten aanzien van de Koopovereenkomst die bij de Veiling tot stand komt het bepaalde in artikel 19 t/m 21 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden niet van toepassing. Er geldt in dat geval geen herroepingsrecht. Op de Veilingwebsite staat aangegeven of er sprake is van een verkoop middels een Openbare Veiling.

Artikel 27: Persoonsgegevens/Bedrijfsgegevens Verkoper/derde
27.1 Persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens van Verkoper of een derde die zich in voorkomend geval op of in een Kavel bevinden maken uitdrukkelijk geen onderdeel uit van de Koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voorzover na een Veiling zich in een Kavel persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens blijken te bevinden onverwijld Carstorage&Go hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn/haar onvoorwaardelijke medewerking verlenen tot afgifte aan Carstorage&Go (die in deze namens de Verkoper handelt) van deze Persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal Koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het Koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzage te (doen) geven.

Artikel 28: Toepasselijk recht
28.1 Op deze Algemene voorwaarden en de geschillen die in het kader van een Veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 29: Overige bepalingen
29.1 Carstorage&Go behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen. In geval van aanpassingen gelden de nieuwe algemene voorwaarden met ingang van de eerstvolgende Veiling.
29.2 In geval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden tussen vertalingen van deze Algemene voorwaarden en de Nederlandse tekst, prevaleert de Nederlandse tekst.
29.3 Indien een bepaling in deze Algemene voorwaarden niet rechtsgeldig is, dan laat dat de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen onverlet. In dat geval zal de bepaling worden vervangen door een nieuwe bepaling waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.